Rekrutacja

UWAGA!

Zakończono przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do Projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie_Zawód przedsiębiorca
Zał. I_Formularz zgłoszeniowy_drukarka kolorowa
Zał. I_Formularz zgłoszeniowy_drukarka czarno-biała
I_Zał. 1_Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
I_Zał. 2_Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy
I_Zał. 3_Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa
I_Zał. 4_Oświadczene o prawdziwości danych w formularzu zgłoszeniowym
I_Zał. 5_Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe
I_Zał. 6_Oświadczenie o braku związku z projektodawcą
I_Zał. 7_Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
I_Zał. 8_Oświadczenie o nieposiadaniu zdolności do samodzielnego finansowania działalności
I_Zał. 9_Oświadczenie o niekaralności
Zał. II_Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego
Zał. III_Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego
Zał. IV_Karta oceny_doradca zawodowy
Zał. V_Karta oceny prezentacji pomysłu na firmę
Zał. VI_Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
Zał. VII_Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Zał. VIII_Regulamin Komisji Oceny Wniosków
Zał. IX_Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Zał. X_Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. XI_Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Zał. XII_Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Zał. XIII_Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań przez małżonka
Zał. XIV_Wzór karty oceny formalnej wniosku o dotację i wsparcie pomostowe
Zał. XV_Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe
Zał. XVI_Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis_
Zestawienie otrzymanej pomocy publicznej
Wzór_biznesplanu
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt „Zawód przedsiębiorca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2012 Zawód przedsiębiorca
All Rights Reserved