Formy wsparcia

Wsparcie doradczo-szkoleniowe
- opracowanie Indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika,
- warsztaty dotyczące rozwoju umiejętności interpersonalnych,
- szkolenia biznesowe,
- szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w pracy (zakres pozaustawowy),
- indywidualne doradztwo zawodowe – diagnoza predyspozycji zawodowych; biznesowe – w tym
konsultacje dotyczące przygotowania wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
oraz komputerowe.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna
Przyznawana będzie na podstawie konkursu, tylko dla tych uczestników, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione. Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych w biznesplanie wydatków inwestycyjnych.

Wsparcie pomostowe
Ma na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji – obejmie:
- szkolenie warsztatowe (wyjazdowe) dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego, rozliczania dotacji, prowadzenia firmy,
- indywidualne doradztwo biznesowe,
- podstawowe wsparcie pomostowe – w kwocie 1000 zł przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- przedłużone wsparcie pomostowe – w kwocie 1000 zł od 6 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Oceny składanych przez uczestników dokumentów dokonuje każdorazowo Komisja Oceny Wniosków,
zgodnie z ustalonymi wcześniej jawnymi kryteriami oceny – szczegóły w Regulaminie uczestnictwa w projekcie Zawód przedsiębiorca i powiązanych dokumentach.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt „Zawód przedsiębiorca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2012 Zawód przedsiębiorca
All Rights Reserved