O Projekcie

Celem projektu Zawód przedsiębiorca jest promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego, w tym szczególnie wśród osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.


W ramach projektu zostaną przekazane uczestnikom, podczas szkoleń, warsztatów i indywidualnego doradztwa, wiadomości z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej.


Projekt przewiduje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej (do wysokości 40 tysięcy złotych) oraz wsparcia pomostowego (w wysokości 1000 złotych) w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.


Wspieranie tworzenia miejsc pracy, poprzez pomoc merytoryczną i finansową, ma doprowadzić do powstania
na terenie województwa pomorskiego 24 nowych mikroprzedsiębiorstw.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt „Zawód przedsiębiorca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2012 Zawód przedsiębiorca
All Rights Reserved