Partnerzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej, lider projektu, ma wieloletnie doświadczenie w realizacji różnego typu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działa na rzecz wspierania pracowników świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe, wspierające zakładanie działalności gospodarczej, organizując staże. Realizuje projekty społeczne mające na celu wzrost świadomości społecznej dotyczącej np. prawa pracy czy projekty innowacyjne we współpracy z instytucjami naukowymi.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku jest organizacją pozarządową non-profit, której misją jest rozwój i promowanie profesjonalnego zarządzania oraz integracja środowiska naukowego i firm dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdański Oddział TNOiK wspiera rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, prowadzi szkolenia dla firm, instytucji, organizacji i osób prywatnych, jak również organizuje warsztaty, seminaria, konferencje, konsultacje społeczne, zapewnia także doradztwo dla firm i instytucji w zakresie zarządzania i komunikacji społecznej.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca ponad 220 członków z terenu województwa pomorskiego. Wspiera rozwój pomorskich firm w konkurowaniu na globalnym rynku oraz budowanie silnych organizacji. Współpracuje z izbami gospodarczymi w Polsce i za granicą. Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS, zarówno w partnerstwie, jak też samodzielnie.

Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale Friuli Venezia Giulia to instytucja edukacji
praktycznej będąca częścią krajowej sieci federacji ENAIP. Prowadzi działalność badawczą, planowanie i zarządzanie szkoleniami w celu promowania wzrostu profesjonalizmu, aktywnej polityki rynku pracy i rozwoju lokalnej gospodarki. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych. W projekcie jest partnerem przekazującym ideę i zasady funkcjonowania interaktywnego katalogu wizyt studyjnych.

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) GmbH - departament
szkoleniowy Bawarskiego Związku Pracodawców, jest członkiem BDA - Niemieckiego Związku Pracodawców i Przemysłu. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych, zwłaszcza w organizowaniu wizyt studyjnych. W projekcie jest partnerem uczestniczącym merytorycznie i organizacyjnie w realizacji wizyt studyjnych dla pomorskich przedsiębiorstw.Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright 2014 by "PWP - Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP"
Wykonanie InRoom Marketing