O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie współpracy
z firmami zagranicznymi, dzięki wizytom studyjnym pracowników z czterdziestu firm
z czterech kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego branż (przemysł energetyczny,
spożywczy, logistyka i budownictwo).

Zamierzeniem projektu jest także przyczynienie się do wzrostu kompetencji organizacyjnych,
zarządczych i technologicznych 120 pracowników z wyżej wymienionych branż
oraz zainicjowanie procesów nawiązywania współpracy zagranicznej.

Projekt jest realizowany od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2015 roku.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright 2014 by "PWP - Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP"
Wykonanie InRoom Marketing