Działania

W ramach projektu zostaną podjęte następujące główne działania:

- opracowanie, na bazie doświadczeń partnera włoskiego (import i adaptacja do warunków regionu), interaktywnego katalogu wizyt studyjnych

Katalog będzie zawierał dane firm pomorskich (w tym dane kontaktowe, liczbę zatrudnionych, rok rozpoczęcia działalności, branżę, opis działalności) i firm niemieckich, które będą przyjmowały wizyty. Katalog będzie testowany i doskonalony po stworzeniu, między innymi dzięki uwagom i ocenom przedsiębiorców.

- bezpłatne wizyty studyjne w firmach niemieckich

Zostanie opracowana tematyka wizyt studyjnych i lista firm niemieckich z regionu Bawarii (odnoszących sukcesy rynkowe, według przynależności do wybranych branż), które przyjmą pracowników małych i średnich firm pomorskich z branży energetycznej, spożywczej, budowlanej i logistyki.

Odbędzie się 10 wizyt (dla 12-osobowych grup pracowników) zgodnie z wypracowywanym katalogiem wizyt.

Każda runda będzie trwać 5 dni (w tym 2 dni na dojazd) i zawiera następujące moduły:

  • poznawczy - prezentacja firmy przyjmującej w ogólnym zarysie: historia, produkty/usługi, rynek, struktura organizacyjna

  • tematyczny - poznanie produktów, usług, stosowanych wysokich technologii itp., które charakteryzują firmę w zakresie ich jakości i/lub innowacyjności

  • podsumowujący - prezentacja dobrych praktyk we wdrażaniu wysokich technologii w niemieckich firmach, dyskusja prowadzone przez tutora zapewnionego przez partnera niemieckiego, możliwe podpisanie listów intencyjnych dotyczących przyszłej współpracy

- upowszechnianie działań i rezultatów projektu

  • 4 seminaria upowszechniające dla przedsiębiorstw

  • konferencja otwierająca (kwiecień 2014 roku) - przekazanie informacji na temat idei i działań projektu oraz zasad uczestnictwa

  • konferencja podsumowująca (czerwiec 2015 roku) - upowszechnianie działań projektu, promowanie korzystania z interaktywnego katalogu wizyt studyjnych

  • artykuły sponsorowane opisujące projekt i jego rezultaty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright 2014 by "PWP - Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP"
Wykonanie InRoom Marketing