Projekty | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Projekty articles

Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój

Krótki opis projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Czas trwania projektu wrzesień 2016 – sierpień 2018 Budżet projektu 1,952 593,20 zł, Dofinansowanie ze środków europejskich 1 645 645,54 zł TŁO PROJEKTU

Pomorski Przedsiębiorco zaplanuj swój rozwój

Krótki opis projektu TŁO PROJEKTU W województwie pomorskim ponad połowa MMSP nie posiada strategii rozwoju, także nieformalnej, a ich działalność oparta jest na reagowaniu na sygnały rynkowe ad hoc, w oparciu o doświadczenia czy intuicję kadry zarządzającej   CEL GŁÓWNY PROJEKTU   Przygotowanie do wdrożenia i przyjęcie do realizacji Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa w 132 MMSP (38  mikro,

Zawód przedsiębiorca

Celem projektu Zawód przedsiębiorca jest promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego, w tym szczególnie wśród osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostaną przekazane uczestnikom, podczas szkoleń, warsztatów i indywidualnego doradztwa, wiadomości z zakresu

PWP – Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie współpracy z firmami zagranicznymi, dzięki wizytom studyjnym pracowników z czterdziestu firm z czterech kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego branż (przemysł energetyczny, spożywczy, logistyka i budownictwo). Zamierzeniem projektu jest także przyczynienie się do wzrostu kompetencji organizacyjnych, zarządczych i technologicznych 120 pracowników z wyżej wymienionych branż oraz zainicjowanie procesów

Wiatr w Żagle

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ”Solidarność” Stoczni Gdańskiej realizuje Projekt „Wiatr w żagle”. Projekt jest realizowany w ramach VIII priorytetu Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania Projektu: 01.01.2014– 30.06.2015. Celem Projektu jest poprawa

Otwarci na zmiany

Celem projektu jest zwiększenie potencjału do bycia zatrudnionym poprzez dopasowanie do wymagań pracodawców, dzięki szerokiemu zakresowi wsparcia dla 60 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia (którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianych do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy). Cele

Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach

Projekt „Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach” ma na celu: wzrost wiedzy i kompetencji z zakresu rozwiązań i technologii prośrodowiskowych poznanie wymogów związanych z ochroną środowiska wzrost odpowiedzialności prawno-środowiskowej Wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych i umiejętności ich wdrażania łącznie w ponad tysiącu firm z województwa

Własna firma pomysłem na kryzys

Celem projektu Własna firma pomysłem na kryzys jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają na terenie powiatu M. Gdynia, M. Sopot, M. Gdańsk, powiatu gdańskiego i powiatu tczewskiego, w tym szczególnie wśród osób do 30 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany od 1 października 2013 roku do 31 marca 2015 roku.

Własna firma

Celem projektu Własna firma pomysłem na kryzys jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają na terenie powiatu M. Gdynia, M. Sopot, M. Gdańsk, powiatu gdańskiego i powiatu tczewskiego, w tym szczególnie wśród osób do 30 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany od 1 października 2013 roku do 31 marca 2015

Top