O Projekcie

Celem projektu Własna firma pomysłem na kryzys jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają na terenie powiatu M. Gdynia, M. Sopot,
M. Gdańsk, powiatu gdańskiego i powiatu tczewskiego, w tym szczególnie wśród osób
do 30 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany od 1 października 2013 roku do 31 marca 2015 roku.

W ramach projektu zostaną przekazane uczestnikom, podczas szkoleń, warsztatów
i indywidualnego doradztwa, wiadomości z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej (w wysokości
do 40 tysięcy złotych) oraz wsparcia pomostowego (w wysokości 1.200 złotych) w ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie tworzenia miejsc pracy, poprzez pomoc merytoryczną i finansową, ma doprowadzić
do powstania w województwie pomorskim 26 nowych mikroprzedsiębiorstw.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt „Własna firma pomysłem na kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2013 Własna firma pomysłem na kryzys
All Rights Reserved