Strona główna lub słowa kluczowe
Biuro Projektu:

tel. 58 308 4424

Biuro Projektu

Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 321 i 322

Gotowi do pracy
O projekcie


Celem projektu jest zwiększenie potencjału do bycia zatrudnionym poprzez dopasowanie
do wymagań pracodawców, dzięki szerokiemu zakresowi wsparcia dla 60 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia (którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianych do zwolnienia
(w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy).

Cele szczegółowe to między innymi:
- podniesienie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy,
- podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej,
- uzyskanie zatrudnienia lub samozatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Projekt "Otwarci na zmiany - gotowi do pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Copyright © 2014 "Otwarci na zmiany - gotowi do pracy"
Wykonanie PANET